Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zakres

Niniejsza polityka określa, w jaki sposób Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum z siedzibą w Radomiu zbiera, wykorzystuje, konsultuje bądź w inny sposób przetwarza dane osobowe konkretnej osoby fizycznej w kontekście korzystania z witryn i aplikacji AG Centrum, marek/programów lojalnościowych, prenumeraty naszego newslettera, odpowiedzi na zapytania z konfiguratora instalacji gazowej (zwanych dalej „Usługą”).

Polityka prywatności zawiera opis twoich praw do ochrony danych, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych wykonywanych przez nas operacji przetwarzania, przy czym wówczas może nie być możliwe korzystanie z Usług.

Wyrażenia „my” odnosi się do Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum z siedzibą w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 11A, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, email: rodo@agcentrum.pl

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w charakterze administratora danych.

Dla potrzeb niniejszej polityki, wyrażenie „Przepisy o ochronie danych” oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”), jak również przepisy i/lub uregulowania wdrażające RODO lub wydane na podstawie RODO, przepisy o ochronie prywatności i łączności elektronicznej, bądź przepisy, które zmieniają, zastępują, zostają ponownie wydane lub konsolidują dowolne ww. przepisy, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa krajowego o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności.

Dla potrzeb niniejszej polityki, wyrażenia „administrator”, „podmiot przetwarzający”, „osoba trzecia”, „organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenie określone w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych:

 1. Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie twoje członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie twoje członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 3. Organ nadzorczy: ma znaczenie określone w RODO, tzn. „niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51”;
 4. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Osoba, której dane dotyczą: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane;
 7. Umowa o przetwarzaniu danych: oznacza umowę pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z art. 30 RODO;
 8. Podwykonawca przetwarzania danych: oznacza podmiot przetwarzający zaangażowany przez Podmiot przetwarzający w celu wykonywania określonych operacji przetwarzania w imieniu Administratora;
 9. Strona Trzecia oznacza w RODO, tzn. „osoba fizyczną lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe”;
 10. EOG: oznacza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Gromadzimy informacje od i na Państwa temat:

 1. Gromadzimy informacje, Na przykład, możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możemy również gromadzić dane takie jak numer telefonu lub adres do korespondencji.
 2. Gromadzimy informacje biznesowe. Na przykład, gromadzimy dane kontaktowe i inne istotne informacje na temat Państwa działalności, jeśli pracownicy używają konta firmowego do prowadzenia z nami interesów.
 3. Zbieramy informacje, które Państwo przekazują lub publikują.
 4. Gromadzimy inne informacje. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje o używanej przez Państwa przeglądarce. Możemy sprawdzić, z jakiego miejsca pochodzisz lub jaką stronę odwiedzasz, kiedy wychodzisz z naszej strony. Możemy zbierać dokładne informacje o położeniu użytkownika w czasie rzeczywistym za pomocą GPS, wież telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi i/lub technologii beacon (w tym iBeacon firmy Apple) i/lub przyszłych technologii. Możemy sprawdzać, jak często używasz aplikacji i skąd ją pobrałeś. Informacje te gromadzimy za pomocą opisanych poniżej narzędzi śledzenia, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Aby kontrolować te narzędzia, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Gromadzimy informacje na różne sposoby:

 1. Gromadzimy informacje nam przekazane. Gromadzimy również informacje w przypadku kontaktu z nami lub udziału w promocji.
 2. Gromadzimy informacje na Państwa temat automatycznie. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, korzystamy z narzędzi śledzenia, takich jak pliki cookie przeglądarki i sygnalizatory web beacon, w celu zbierania informacji od użytkownika. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzimy informacje o użytkownikach.
 3. Możemy zlecić osobom trzecim zbieranie danych osobowych w ten sposób (patrz niżej)
 4. Informacje o Państwie uzyskujemy od osób trzecich. Możemy uzyskać informacje od osób działających w Państwa imieniu. Możemy również uzyskać informacje od platform mediów społecznościowych oraz dostawców usług reklamowych i analitycznych.
 5. Łączymy informacje. Na przykład, możemy połączyć informacje zebrane w trybie offline z informacjami zebranymi w trybie online, w zakresie objętym celem transakcji lub zgodą użytkownika. Możemy również łączyć informacje uzyskane od osób trzecich z informacjami, które już posiadamy.

Używamy informacji ujawnionych i opisanych w niniejszym dokumencie, pod warunkiem uzyskania zgody wymaganej przez obowiązujące prawo lub na podstawie obowiązującego prawa bez zgody.

 1. Wykorzystujemy informacje, aby odpowiadać na Państwa wnioski lub pytania. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług lub sprzedaży towarów oraz w celu wysłania Państwu wiadomości e-mail lub w celu poproszenia Państwa o wzięcie udziału w ankiecie dla klientów. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do personalizacji Państwa doświadczeń związanych z naszą firmą. Możemy wykorzystać te dane do zrealizowania żądania zwrotu. Do przetwarzania dokumentów podatkowych stosujemy numery identyfikacji podatkowej.
 2. Wykorzystujemy informacje do ulepszania naszych stron internetowych i usług. Możemy wykorzystać Twoje informacje, aby dostosować je do Państwa wymagań. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy łączyć informacje uzyskane od użytkownika z informacjami o użytkowniku uzyskanymi od osób trzecich.
 3. Wykorzystujemy informacje do administrowania naszą stroną i do wewnętrznych działań. Na przykład możemy gromadzić lub anonimizować informacje o użytkowniku do celów analitycznych, badawczych lub innych celów biznesowych.
 4. Wykorzystujemy informacje w celach zachowania bezpieczeństwa. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do ochrony naszej firmy, naszych klientów i naszych stron internetowych.
 5. Wykorzystujemy informacje w celach marketingowych. Na przykład możemy wysłać Państwu informacje o nowych usługach i ofertach specjalnych. Możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do zamieszczania reklam, programów lojalnościowych i ofert. Możemy informować Państwa o nowych funkcjonalnościach i aktualizacjach. Mogą to być oferty produktów, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. W przypadku rejestracji na naszej stronie, wysyłamy wiadomości e-mail z promocjami. Przed przekazaniem do Państwa wiadomości uzyskujemy wymagane prawem zgody. Aby zarządzać tymi narzędziami, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Możemy również wykorzystywać powiadomienia w trybie push w naszych aplikacjach mobilnych.
 6. Wykorzystujemy informacje do komunikowania się z Państwem na temat Państwa konta lub naszych relacji. Możemy skontaktować się z Państwem w sprawie Państwa konta lub w celu uzyskania informacji zwrotnej. Możemy również skontaktować się z Państwem w sprawie niniejszej Polityki Prywatności lub innych naszych zasad i warunków korzystania z witryny.
 7. Używamy informacji ujawnionych lub dozwolonych przez prawo w inny sposób.

Dzielimy się tymi informacjami z osobami trzecimi.

 1. Będziemy dzielić się informacjami o użytkowniku z podmiotami przetwarzającymi dane, które świadczą usługi w naszym imieniu. Na przykład, dzielimy się informacjami z dostawcami, którzy wysyłają do nas e-maile i inne formy komunikacji. Dzielimy się również informacjami z firmami, które pomagają nam w prowadzeniu naszych stron lub prowadzą promocje, a także z reklamodawcami i sieciami reklamowymi, które pomagają nam w marketingu i reklamie naszych produktów i usług. Niektórzy sprzedawcy mogą być zlokalizowani w kraju innym niż kraj, w którym Państwo mieszkacie. Możemy również dzielić się informacjami z analitykami i dostawcami wyszukiwarek, którzy działają w naszym imieniu.
 2. Możemy dzielić się informacjami z naszymi partnerami biznesowymi, chyba że jest to prawnie zabronione. Na przykład możemy dzielić się informacjami z osobami trzecimi, które współfinansują promocję. Niektórzy z tych partnerów mogą wysyłać użytkownikowi informacje o produktach lub usługach pocztą lub pocztą elektroniczną, jeżeli jest to prawnie dozwolone lub opiera się na uprzedniej zgodzie użytkownika.
 3. Będziemy dzielić się informacjami, jeśli uważamy, że musimy postępować zgodnie z prawem lub chronić siebie, naszych klientów lub inne osoby. Na przykład, będziemy dzielić się informacjami w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również, jeśli wymaga tego prawo, udostępniać Twoje informacje, jeśli jesteś zwycięzcą loterii lub innego konkursu, każdemu, kto poprosi o listę zwycięzców. Możemy udostępniać informacje w celu egzekwowania umów, a także w celu ochrony praw innych osób. Możemy udostępnić te informacje, jeśli prowadzimy dochodzenie w sprawie potencjalnego oszustwa. Może to obejmować oszustwo, które naszym zdaniem miało miejsce podczas promocji.
 4. Możemy udostępniać informacje następcy całej lub części naszej działalności. Na przykład, jeśli część naszej działalności lub aktywów zostanie sprzedana, możemy ujawnić informacje o użytkowniku w ramach tej transakcji. Użytkownik ma pewien wybór w zakresie udostępniania i praktyk marketingowych.

Czy twoje dane osobowe wykorzystywane są dla celów marketingu bezpośredniego?

Jeżeli wyraziłeś zgodę w wyraźny sposób, możemy okresowo kontaktować się z tobą w sprawie informacji nt. naszej usługi lub towaru. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania takich przekazów, prosimy o poinformowanie nas e-mailem: rodo@agcentrum.pl . Prenumeratę naszych e-mali marketingowych możesz także odwołać poprzez zaznaczenie linku odwołania prenumeraty w przesyłanych e-mailach.

Jak długo przechowywane są twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywali twoje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny dla zrealizowania celów określonych w niniejszym dokumencie, chyba, że przepisy prawa nakładają wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres.

Czy twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

W ramach świadczenia Usługi oraz dla celów wskazanych w niniejszej polityce, twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Jakie zasady mają zastosowanie względem dzieci?

Usługa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie zbieramy informacji osobowych ani nie zabiegamy o nie świadomie od osób, które nie ukończyły 18 roku życia ani też świadomie nie umożliwiamy zarejestrowania się przez takie osoby na Usługę.

W przypadku powzięcia informacji, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bez sprawdzenia zgody rodziców, bezzwłocznie zostaną podjęte czynności w celu usunięcia tychże informacji. Jeżeli sądzisz, że posiadamy bądź możemy posiadać informacje pochodzące od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bądź o takim dziecku, prosimy o skontaktowanie z nami na adres email: rodo@agcentrum.pl

Czy niniejsza polityka ma zastosowanie względem witryn internetowych należących do stron trzecich?

Jeżeli klikniesz w link witryny internetowej należącej do stron trzecich, zostaniesz przekierowany na stronę, nad którą nie sprawujemy kontroli. Niniejsza polityka jest skuteczna wyłącznie w zakresie Usług, a nie wobec witryn stron trzecich, w związku z czym wchodzisz w zakres stosowania warunków korzystania, prywatności i innych polityk związanych z witryną strony trzeciej. Należy starannie zapoznać się z polityką prywatności innych witryn. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje lub treści zamieszczone na witrynach stron trzecich.

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wdrażane są w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa twoich danych osobowych, w tym:

 • dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu,
 • dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
 • dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
 • zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie
 • zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych,
 • zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych,
 • zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
 • zastosowano szyfrowanie komputerów przenośnych oraz używanie szyfrowanych nośników danych do przenoszenia danych w formie elektronicznej w celu ochrony danych osobowych;

Jeżeli informacje osobowe zostaną naruszone wskutek naruszenia bezpieczeństwa, jest zaś prawdopodobne, że spowoduje ono ryzyko naruszenia praw lub wolności, dokonamy stosownych zawiadomień wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Kto przetwarza i jak twoje dane osobowe?

W celu umożliwienia nam wyświadczenia tobie Usług, opieramy się na następujących podmiotach przetwarzających Twoje dane osobowe:

  Cel przetwarzania danych Kategorie przetwarzanych danych Źródło danych Podstawa prawna Odbiorcy danych
1 w celu działań sprzedażowych (pozyskiwanie  danych potencjalnych klientów), sprzedażowych (Umowa/Oferta/Kontrakt) oraz informacyjnych

 

Imię, nazwisko

 

bezpośrednio od klienta zgoda osób  prawnie uzasadnione interesy Tobą a nami; dostawcy usług informatycznych;

pośrednicy

2 Zarządzanie platformami społecznościowym: codzienne czynności (publikowanie), zarządzanie interakcją i odpowiadanie na zapytania, wdrażania kampanii reklamowych za pomocą platform społecznościowych. Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu bezpośrednio

 

Twoja zgoda opt-in uzyskana w trakcie korespondencji dostawcy usług informatycznych
3 Administracja i zarządzanie dostawcami i kontraktami, w szczególności korzystanie z systemu księgowości itd.

 

Imię i nazwisko, adres email, inne dane kontaktowe Bezpośrednio, albo w danych umownych dla wykonania umowy dostawcy usług informatycznych

Okresowo zmieniamy dostawców usług, z którymi współpracujemy, w celu doskonalenia naszej Usługi

Jakie masz prawa? 

Po przekazaniu danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych przyznają szereg praw, z których możecie, co do zasady korzystać bezpłatnie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa. Posiadasz w szczególności następujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie twoje zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wybranym przez ciebie momencie z własnej inicjatywy; możesz to uczynić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres email: rodo@agcentrum.pl; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem zbierania przetwarzania twoich danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania sprostowania: posiadasz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i sprostowania; masz prawo zażądać od nas kopii informacji o sobie, przejrzenia lub skorygowania ich, jeśli życzysz sobie przejrzenia lub sprostowania informacji, takich jak imie i nazwisko, adresu e-mail, hasła oraz/lub ewentualnych innych preferencji – możesz uczynić to w bardzo prosty sposób poprzez wysłanie emaila: rodo@agcentrum.plro, kontakt telefoniczny lub wysłanie listu na adres Administratora; możesz także zażądać kopii swoich osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie poprzez wysłanie e-maila na w/w adres; masz prawo do dostępu do tych informacji, do przeglądania ich, a jeśli zajdzie konieczność, do zwrócenia się o ich sprostowanie.
 • Prawo do usunięcia danych: masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania: w określonych okolicznościach wskazanych w przepisami o ochronie danych osobowych, możesz zwrócić się o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego: jeżeli twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz wnieść sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

Powyższe prawa mogą być obarczone ograniczeniami. Jeżeli np. spełnienie twojego żądania wiązałoby się z ujawnieniem danych innej osoby albo jeśli zwrócisz się o usunięcie informacji, które z mocy prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać albo mamy nadrzędny prawnie uzasadniony interes przechowania tych informacji.

Możesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z dowolnych powyższych praw.

Jeżeli twój problem nie został rozwiązany, masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych Unii w miejscu zamieszkania lub pracy lub w którym uważasz, iż mogło mieć miejsce naruszenie.

Zmiany w treści niniejszej polityki

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Zwrócimy twoją uwagę na powyższe zmiany, jeżeli wskazują one na zasadniczą zmianę w zakresie przetwarzania albo będą one miały znaczenie dla przetwarzania, bądź będą miały znaczenie dla ciebie i oddziaływają na Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych.