Klauzula

Klauzula

Drogi Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum
(AG Centrum)
 danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam
na przekazaniu  kompletnej wiedzy, a tym samym pełen komfort współpracy z AG Centrum.

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informujemy:

 

Klauzula informacyjna

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 1. Dane dotyczące Administratora :

Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM, ul. Chorzowska 11 A , 26-600 Radom działający
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP 796 112 11 39.

Dane kontaktowe: rodo@agcentrum.pl

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie Art.6 ust.1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w oparciu o wyrażoną zgodę;
 • realizacji wykonania umowy/usługi w tym gwarancyjnej/reklamacyjnej na podstawie Art.6 ust.1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Art.6 ust.1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • ochrony praw i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie Art.6 ust.1 lit d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • ochrony interesów Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) na podstawie Art.6 ust.1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, programistyczne, pocztowe i kurierskie, pomoc prawno – podatkową,

windykacyjne, marketingowe;

 • podmioty , z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej podmioty umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
 • podmioty będące zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Administratora;
 • organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem
  na Administratora.
 1. Dane osobowe przechowywane będą :
 • wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 • Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
  i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.
 1. Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową współpracy.
 1. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie
  z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa
  o wprowadzanych zmianach.

Administrator